REGULAMIN KONKURSU
„Do wygrania 100 prezentów prosto z Bieszczad”
zwany dalej „Regulaminem

Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie: „Do wygrania 100 prezentów prosto z Bieszczad” (dalej: „Konkurs”) jest WYBOROWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034442, posiadająca numer Regon 631000141, NIP: 777-00-03-038, o kapitale zakładowym 299.510.000 złotych, w całości wpłaconym (dalej: „Organizator”).

2. Koordynatorem Konkursu, którego zadaniem jest koordynacja wydawania nagród w Konkursie jest 
IQ Marketing (Poland) sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-954, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 13098, kapitał zakładowy: 368.900,00 zł., NIP: 525-10-22-800, REGON: 011778739 (dalej: „Agencja”).

3. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 2.03.2023 r. do dnia 22.03.2023 r., do godziny 23:59 i jest prowadzony na stronie www.facebook.com na profilu marki Ostoya Vodka (dalej: „Strona konkursowa”).

4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje Regulamin.

5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz.

6. W ciągu trwania całego Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę) Organizatora, Agencji oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa 3-osobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja”).

10. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie każdy Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz potwierdza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Konkursie.

Zasady Konkursu

1. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane na Stronie konkursowej w dniu 2.03.2023 r. w poście konkursowym na Stronie Konkursu.

2. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy w terminie określonym w rozdziale I niniejszego Regulaminu, na Stronie konkursowej po kliknięciu na aktywny baner zamieszczony w poście i odpowiedzieć na pytanie „Komu chciałbyś podarować Ostoya The Charcoal Filtred Edition i dlaczego?”

3. Po wyłonieniu zwycięzców (dalej „Zwycięzcy/a”) Komisja przyzna łącznie 100 (słownie: sto) Nagród.

4. Nagrody zostaną przyznane autorom 100 najbardziej kreatywnych i oryginalnych według oceny Komisji odpowiedzi (Zgłoszeń). Rodzaj Nagród opisuje rozdział III niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:

  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  • wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
  • nadeślą Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, agresywne, obraźliwe dla Organizatora,
  • naruszają prawa osób trzecich, jak również gdy ich Zgłoszenie będzie przedstawiać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierzątpodejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń
  • Strony konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie.

6. Organizator i Agencja zastrzegają sobie prawo do dokonania moderacji Zgłoszeń, w celu zapewnienia zgodności Zgłoszeń z wymogami wskazanymi w Regulaminie. Zgłoszenia, które zostaną zweryfikowane negatywnie, zostaną usunięte i nie będą brały udziału w procesie wyłaniania Zwycięzców Konkursu.

7. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator i Agencja mogą kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie, w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie, wydania Nagrody lub ustalenia prawa do Nagrody.

8. Uczestnik z chwilą wysłania Zgłoszenia do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Konkursie, a opisanych w Regulaminie.

9. W przypadku Zgłoszeń, które spełniają przesłanki uznania za utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Utwór”), każdy Laureat z chwilą wydania Nagrody przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na poniższych polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  • a także na polach takich jak:

– korzystanie w ramach promocji, w tym w szczególności wykorzystywanie w materiałach promocyjnych, niezależnie od formy materiałów reklamowych lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji;
– umieszczanie na opakowaniach towarów;
– zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczanie lub wykorzystywanie w bazach danych;
– publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach www;
– utrwalenie, kopiowanie, zwielokrotnienie i wydanie drukiem, całości lub części, Utworu w dowolnej formie, w tym w formie publikacji książkowej lub prasowej;
– utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnienie oraz nagrywanie, całości lub części Utworu, za pomocą technologii analogowej, cyfrowej lub optycznej, na wszelkich nośnikach, w tym w szczególności: płyta fotograficzna, fotografia cyfrowa, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, improved CD, CD-I music, photo-CD-portfolio, CD-DA, EBG (electronic graphical book), EBXA, CD-Rom, MD, dyski laserowe, karty magnetyczne, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietki, karty pamięci, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyski, taśmy magnetyczne, kasety, kasety video;
– utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, całości lub części Utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;
– wykorzystywanie, całości lub części Utworu, na opakowaniach produktów, w tym napojów alkoholowych oraz w celu oznaczania usług;
– wykorzystywanie, całości lub części Utworu, w celach i na środkach przeznaczonych do reklamy lub promocji produktów i usług, w tym napojów alkoholowych, niezależnie od formy i treści materiałów reklamowych, ich wielkości, materiałów, z których zostały sporządzone, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, w tym w broszurach, ulotkach, wizytówkach reklamowych i katalogach niezależnie od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji;
– wykorzystywanie, wyświetlanie, prezentacja, w tym publicznie, całości lub części Utworu, w dowolnych okolicznościach oraz w dowolnym celu, w tym w szczególności w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, produkcyjnych, artystycznych oraz charytatywnych, w szczególności za pomocą technik analogowych lub cyfrowych, transmisji „na żywo”, na ekranach, ekranach video, ekranach plazmowych/lcd/led, projektorach, promieniach laserowych, dla ograniczonej lub nieograniczonej liczby osób;
– zapisywanie lub odtwarzanie, całości lub części Utworów, w pamięci wszelkich komputerów oraz przesyłanie w ramach sieci komputerowych, całości lub części;
– umieszczanie w pamięci komputerów, całości lub części Utworów, w celu udostępnienia w sieci Internet oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w tym w szczególności w serwisach społecznościowych;
– nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części Utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity lub sieci komputerowych;
– udzielanie wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych;

Ponadto Organizator uprawniony jest do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzenie ww. utworami zależnymi na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji.

10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez prawa do wynagrodzenia na każdym z ww. pól eksploatacji.

11. W przypadku zamiaru zbycia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji niewymienionych w Regulaminie, Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw autorskich majątkowych w takim zakresie.

12. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia licencji lub przeniesienia jakichkolwiek praw, nie przysługiwały one Uczestnikowi, w zakresie określonym w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik wstąpi w miejsce Organizatora albo, gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, weźmie udział w sprawie razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. Uczestnik zobowiązany jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, do udostępnienia Organizatorowi wszelkiej dostępnej dokumentacji.

Nagrody

1. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa oceni wszystkie Zgłoszenia i w oparciu o kryterium kreatywności wyłoni Zwycięzców Konkursu. Każdy Zwycięzca otrzyma jedną Nagrodę.

2. Łącznie w Konkursie przyznanych zostanie 100 (słownie: sto) nagród (dalej łącznie zwanych „Nagrodami” lub osobno „Nagrodą” ). Nagrodę stanowi butelka wódki Ostoya o poj. 700 ml The Charcoal Filtred Edition w opakowaniu prezentowym o wartości rynkowej 64,99 zł. brutto.”

3. Nagroda zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku od Nagród uzyskanych w Promocji.

4. Przed wydaniem Nagrody zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w Konkursie zostanie pobrany z kwoty nagrody pieniężnej. Poprzez odebranie Nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie kwoty nagrody pieniężnej przez Organizatora i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego.

5. W terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu Agencja poinformuje mailowo poszczególnych Zwycięzców o wygranej i przekaże informacje, jakie będą potrzebne do wysłania Nagrody.

6. W przypadku gdy pojawią się zastrzeżenia co do posiadania przez Zwycięzcę pełni praw autorskich do utworu lub jego części zawartego w Zgłoszeniu lub zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich, Zwycięzca ma 3 dni na przedstawienie dowodów świadczących o posiadaniu przez niego pełni tych praw. W przeciwnej sytuacji Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

7. Zwycięzca nie ma prawa do wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani świadczenie.

8. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia wszystkich warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody.

Wydanie Nagród

1. Każdy ze Zwycięzców, pod rygorem utraty prawa do Nagrody jest zobowiązany do przesłania swoich danych niezbędnych do doręczenia Nagrody.

2. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych niezbędnych do przekazania Nagrody, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, traci on/ona prawo do Nagrody, a Organizator wyłoni kolejnego Zwycięzcę, który otrzyma Nagrodę.

3. Nagrody zostaną przesłane kurierem na koszt Organizatora do 5.04.2023.

4. Nagrody mogą być wydane wyłącznie Zwycięzcom Konkursu.

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej wysyłanej do profilu.

2. Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, nr. telefonu kontaktowego,
  • dokładny opis reklamacji i żądanie skarżącego,
  • nazwę Konkursu.

3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora/Agencję, za pomocą wiadomości e-mail.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie postanowień Regulaminu.

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego  od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest WYBOROWA S.A., z siedzibą w Poznaniu ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034442, posiadająca numer REGON 631000141, NIP: 777-00-03-038.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, oceny zgłoszeń, rozstrzygnięcia wyników Konkursu, dostarczenia nagrody i rozliczenia Konkursu. Informujemy, że Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

3. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: regulamin@wyborowa.com. Uczestnik ma również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawą przetwarzania podanych danych jest uzasadniony interes administratora jakim jest organizacja konkursu w celach promocji Wyborowa (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W przypadku, w którym Uczestnik otrzyma Nagrodę za udział w Konkursie, przepisy prawa mogą zobowiązywać Organizatora do przetwarzania danych osobowych również w celu wykonania obowiązków Organizatora wynikających z prawa podatkowego – w takim przypadku przetwarzanie będzie się odbywać na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu, a w przypadku, w którym, Uczestnik otrzyma Nagrodę za udział w Konkursie, dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą powierzone do przetwarzania agencji reklamowej o nazwie: IQ Marketing (Polska) Sp. z o.o. dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.

5. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagród.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Organizatora usługi wsparcia informatycznego, usługi księgowe, usługi logistyczne oraz Koordynator.

Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartymi w Regulaminie, a ponadto Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora.

2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w linku na Stronie konkursowej oraz w biurze Organizatora w Warszawie (ul. Złota 59).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie konkursowej.

Organizator